Quảng cáo Lê Trường, Tổ chức sự kiện, Quảng cáo ngoài